Marjo Lakka

  • Toiminnanjohtaja
  • Terveystieteiden maisteri

KOUVOLASTA IKÄYSTÄVÄLLINEN KUNTA

Uudet valtuutetut astuvat tehtäviinsä ajankohtana, jolloin kunnilla on vielä vastuu iäkkäiden ihmisten palveluiden järjestämisestä. Tulevan nelivuotisen valtuustokauden kuluessa jo vuosikausia vireillä ollut sote-uudistus todennäköisesti etenee ja sen myötä vanhuspalveluiden järjestämisvastuu siirtynee kunnilta laajempien hyvinvointialueiden vastuulle. Kymenlaaksossa ei jääty odottamaan kansallisen sote-uudistuk-sen toteutumista, vaan vuoden 2019 alussa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle, Kymsotelle.   

Marinin hallitus esittää hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastus-toimen järjestämisen uudistamista. Hyvinvointialueet perustettaisiin mahdollisimman pian lakien hyväksy-misen ja vahvistamisen jälkeen ja lait tulisivat porrastetusti voimaan viimeistään 1.1.2023, jos eduskunta lait hyväksyy.  Uudistamisen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut, parantaa palvelujen saatavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua sekä parantaa turvallisuutta.

Ikäihmisten kannalta kuntien vastuulle jäisi edelleen erittäin merkittävinä tehtävinä mm. kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kulttuuri-, harrastus- ja elinikäisen oppimisen palvelut sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisut. Ratkaisevan tärkeää muutoksen onnistumiselle on se, kuinka tiiviin ja saumattoman yhdyspinnan kukin hyvinvointialue kuntiensa kanssa rakentaa.

Tämän päivän Suomessa vanhuutta ja vanhenemista leimaa kielteinen kuva. Jos uskomme lukemaamme ja kuuntelemme vanhustyöstä käytävää puhetta, tuntuu siltä, että vanhenemista pitää pelätä ja se on jotain, mitä meidän jokaisen tulisi välttää keinolla millä hyvänsä. Entäpä jos ajattelisimme, että vanheneminen on kuitenkin etuoikeus, joka suodaan vain osalle meistä. Voisiko Kouvola olla tulevaisuudessa ikäystävällinen kunta, jossa kehitetään välimuotoista asumista, vahvistetaan ikäihmisten itsemääräämisoikeutta palvelu-setelillä sekä tuetaan ikääntyneiden kuntalaisten osallisuutta helppokäyttöisellä teknologialla. On myös tärkeää ymmärtää, että kaikkien kuntalaisten hyvinvointia edistetään laadukkailla ja oikea-aikaisilla palveluilla, tarjoamalla arkeen monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia sekä arvostamalla järjestöjen asiantuntemusta. 

Marjo Lakka

Toiminnanjohtaja, terveystieteiden maisteri